­Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů v kostce

Obecné informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o tématu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

 

Shromažďování údajů na této webové stránce

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webových stránek. Jejich kontaktní údaje naleznete v části "Oznámení o odpovědném orgánu" v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou Vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného fungování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte v souvislosti se svými údaji?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Můžete nás kdykoli kontaktovat, pokud máte jakékoli další dotazy týkající se ochrany údajů.

 

2. Hosting

Externí hosting

Tato webová stránka je hostována externím poskytovatelem služeb (hostitelem). Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serverech hostitele. Ty mohou zahrnovat IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hostitel je využíván za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a řídit se našimi pokyny ve vztahu k těmto údajům.

Používáme následujícího hostitele:

BWmedien GmbH
Halmacker 30
94481 Grafenau

 

3. Obecné informace a povinné­ informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tuto webovou stránku, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

 

Informace k odpovědnému subjektu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

AAQUILA Personalservice GmbH
Am Sand 2-4
94209 Regen

Telefon: +49 9921 70 43 0 - 0
E-Mail:  

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

 

Doba uložení

Pokud v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů není uvedena konkrétnější doba uchovávání, Vaše osobní údaje nám zůstanou, dokud účel zpracování údajů nepřestane platit. Pokud podáte legitimní žádost o vymazání nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, Vaše údaje budou vymazány, pokud nebudeme mít jiné právně přípustné důvody pro uložení Vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

 

Obecné informace o právních základech zpracování údajů na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, za předpokladu, že jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), zpracování údajů je navíc založeno na § 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro realizaci předsmluvních opatření, zpracováváme Vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Dále zpracováváme Vaše údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Zpracování údajů může také probíhat na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Příslušné právní základy v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně údajů.

 

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přenášeny a zpracovávány v těchto třetích zemích. Rádi bychom poukázali na to, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s úrovní ochrany údajů v EU. Například americké společnosti jsou povinny předat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste Vy jako subjekt údajů mohli proti tomu podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají Vaše údaje na amerických serverech pro účely sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

 

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

 

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech, jakož i proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD SE JEDNÁ O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME JIŽ ZPRACOVÁVAT VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČLÁNKU 21 (1) GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE SPOJENO S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽITY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

 

­Právo podat stížnost u příslušného dozorového ­úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Právem podat stížnost nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

 

Právo na ­přenositelnost­ údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly předány Vám nebo třetí osobě v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos údajů jinému správci, dojde k tomu pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

 

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli na bezplatné informace o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat, pokud máte jakékoli další dotazy týkající se předmětu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete přesnost vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání auditu máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je protiprávní, můžete požádat o omezení zpracování údajů namísto výmazu.
  • Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k uplatnění, obraně nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů namísto výmazu.
  • Pokud jste podali námitku podle článku 21 (1) GDPR, musí být nalezena rovnováha mezi Vašimi a našimi zájmy. Dokud ještě není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování Vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje zpracovávány – kromě jejich uložení – pouze s Vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

 

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel stránek. Šifrované připojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče se změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

 

Nevyžádané zasílání reklamních e-mailů

Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisku za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto odmítá. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

 

4. Shromažďování údajů na této webové stránce

Cookies

Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození Vašeho zařízení. Jsou uloženy buď dočasně ve vašem zařízení po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace jsou automaticky smazány na konci Vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je webový prohlížeč automaticky nevymaže.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran uloženy také ve Vašem zařízení, když vstoupíte na naše stránky (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo Vám umožňují používat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytných, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocení chování uživatelů nebo k zobrazení reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které si přejete (např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření publika webu) (nezbytné soubory cookie), jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies a srovnatelných technologií rozpoznávání, zpracování probíhá výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické vymazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost této webové stránky.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme Vás informovat samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby požádáme o váš souhlas..

 

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných protokolových souborech serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Adresa URL odkazujícího serveru
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být zaznamenány soubory protokolu serve.

 

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam poskytli, budou uloženy za účelem zpracování dotazu a v případě následných otázek. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud se Váš požadavek týká plnění smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které jsou nám adresovány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud o to bylo požádáno; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo dokud již neplatí účel ukládání údajů (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

 

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, Vaše žádost, včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, žádost), bude uložena a zpracována za účelem zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud se Váš požadavek týká plnění smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které jsou nám adresovány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud o to bylo požádáno; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo dokud nebude platit účel ukládání údajů (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.

 

5. Pluginy a nástroje

YouTube s vylepšeným soukromím

Tato webová stránka integruje videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v rozšířeném režimu ochrany soukromí. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu před sledováním videa. Přenos údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučen rozšířeným režimem ochrany údajů. Takto se YouTube připojuje k síti Google DoubleClick bez ohledu na to, zda sledujete video.

Jakmile spustíte video YouTube na této webové stránce, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do Vašeho zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získat informace o návštěvnících této webové stránky. Tyto informace se používají mimo jiné ke shromažďování video statistik, zlepšování uživatelského zážitku a prevenci pokusů o podvod.

V případě potřeby mohou být po spuštění videa YouTube spuštěny další operace zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv.

Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Mapy Google

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou Mapy Google aktivovány, může společnost Google používat webová písma Google za účelem jednotného zobrazení písem. Když vyvoláte Mapy Google, prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil texty a písma.

Používání Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné dohledatelnosti míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google reCAPTCHA

Na této webové stránce používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda je zadávání údajů na těchto webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) prováděno člověkem nebo automatizovaným programem. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webových stránek vstoupí na webovou stránku. Pro účely analýzy reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, délku pobytu návštěvníka webových stránek na webových stránkách nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy budou předány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Uchovávání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužívajícím automatizovaným špehováním a SPAMem. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a smluvních podmínkách společnosti Google na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de.

 

6. Elektronický obchod a­ poskytovatelé plateb

Zpracování údajů o zákaznících a smlouvách

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o zákaznících a smlouvách k vytvoření, strukturování obsahu a změně našich smluvních vztahů. Osobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, abychom uživateli umožnili nebo vyúčtovali používání služby. Právním základem je článek 6 (1) (b) GDPR.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu a uplynutí všech stávajících zákonných lhůt pro uchovávání. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

 

7. Vlastní služby

Nakládání s údaji o uchazeči

Nabízíme Vám možnost se na nás obrátit (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online přihlášky). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu podávání žádostí. Ujišťujeme Vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů se provádí v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů a všemi ostatními právními předpisy a že s vašimi údaji bude zacházeno jako s přísně důvěrnými.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost, zpracováváme Vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty žádosti, poznámky v souvislosti s pracovními pohovory atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o založení pracovního poměru. Právním základem je § 26 BDSG podle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zahájení obecné smlouvy) a – pokud jste k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování Vaší žádosti.

Pokud bude žádost úspěšná, budou údaje, které poskytnete, uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem plnění pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud Vám nemůžeme předložit pracovní nabídku, pokud odmítnete pracovní nabídku nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat údaje, které jste nám předali na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu žádosti (zamítnutí nebo stažení žádosti). Data jsou poté smazána a fyzické dokumenty žádosti jsou zničeny. Skladování slouží zejména k dokazování v případě právního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou vyžadovány po uplynutí 6měsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), dojde k vymazání pouze v případě, že již neplatí účel dalšího ukládání.

K delšímu ukládání může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud zákonné povinnosti uchovávání brání výmazu.

 

Naše vystoupení na sociálních sítích

Zpracování údajů sociálními sítěmi

Udržujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Sociální sítě, které používáme podrobně, naleznete níže.

Sociální sítě, jako je Facebook, Twitter atd., mohou obvykle komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka nebo reklamní bannery). Návštěvou našich stránek na sociálních médiích se spouští řada operací zpracování souvisejících s ochranou údajů. Podrobně:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociální síti a navštívíte naši přítomnost na sociálních médiích, může provozovatel portálu sociálních médií přiřadit tuto návštěvu k Vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být shromažďovány také v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném portálu sociálních médií. V tomto případě probíhá toto shromažďování údajů například prostřednictvím souborů cookie, které jsou uloženy ve vašem zařízení, nebo shromažďováním vaší IP adresy.

S pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem Vám může být zobrazena zájmově orientovaná reklama uvnitř i vně příslušné přítomnosti sociálních médií. Pokud máte účet u příslušné sociální sítě, zájmově orientovaná reklama může být zobrazena na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo přihlášeni.

Vezměte prosím také na vědomí, že nemůžeme sledovat všechny procesy zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli tedy mohou provozovatelé portálů sociálních médií provádět další operace zpracování. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše prezentace na sociálních médiích jsou určeny k zajištění co nejkomplexnější přítomnosti na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Analytické procesy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech, které musí být specifikovány provozovateli sociálních sítí (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Správce a uplatnění práv

Pokud navštívíte některé z našich vystoupení na sociálních médiích (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociálních médií zodpovědní za operace zpracování údajů spuštěné během této návštěvy. V zásadě můžete uplatnit svá práva (informace, oprava, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) jak vůči nám, tak vůči .dem provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. proti Facebooku).

Vezměte prosím na vědomí, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na operace zpracování údajů portálů sociálních médií. Naše možnosti jsou z velké části založeny na firemní politice příslušného poskytovatele.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím přítomnosti na sociálních médiích budou z našich systémů vymazány, jakmile nás požádáte o jejich vymazání, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel ukládání údajů již neplatí. Uložené soubory cookie zůstávají ve Vašem zařízení, dokud je nevymažete. Závazná právní ustanovení – zejména Doba uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich údajů, které jsou uloženy provozovateli sociálních sítí pro jejich vlastní účely. Podrobnosti vám sdělí přímo provozovatelé sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Sociální sítě podrobně

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen Meta). Podle Meta budou shromážděné údaje také předány do USA a dalších třetích zemí.

Uzavřeli jsme smlouvu o společném zpracování s Meta (Dodatek o kontroleru). Tato smlouva specifikuje, za které operace zpracování údajů jsme my nebo Meta zodpovědní, když navštívíte naši stránku na Facebooku. Tuto smlouvu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Nastavení inzerce můžete upravit nezávisle ve svém uživatelském účtu. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Tyto webové stránky používají soubory cookie

Abychom pro vás mohli naše webové stránky optimálně navrhnout a neustále je vylepšovat, používáme soubory cookie. Abyste mohli využívat funkce našich webových stránek v plném rozsahu, musíte s jejich používáním souhlasit.

Přijmout a zavřít
Přijmout všechny soubory cookie Alle ablehnen Přizpůsobit nastavení cookies
Prohlášení o souborech cookie O souborech cookie
Nezbytné Předvolby Statistiky

Nezbytné soubory cookie pomáhají zajistit použitelnost webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez těchto souborů cookie nemohou webové stránky správně fungovat.

Název Poskytovatel Účel Postup
cookieinfoAAQUILA Personalservice GmbHUloží uživatelské nastavení souborů cookie.90 Tage
cms160-sessionAAQUILA Personalservice GmbHJedinečné ID, které identifikuje relaci uživatele.Session

Soubory cookie předvoleb umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které ovlivňují chování nebo vzhled webové stránky, například preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Název Poskytovatel Účel Postup
cms160-languageAAQUILA Personalservice GmbHUloží jazykovou verzi webové stránky vybranou uživatelem.90 Tage

Statistické soubory cookie pomáhají majitelům webových stránek pochopit, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami, a to prostřednictvím anonymního shromažďování a vykazování informací.

Název Poskytovatel Účel Postup
GTM*Google Tag Manager
Uložit nastavení

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky používají k zefektivnění uživatelského prostředí.

Podle zákona můžeme ukládat soubory cookie do vašeho zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas.

Tento web používá různé typy souborů cookie. Některé soubory cookie umisťují třetí strany, které se objevují na našich stránkách.

Svůj souhlas můžete kdykoli změnit nebo odvolat v prohlášení o souborech cookie na našich stránkách.

Více informací o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Když nás budete kontaktovat ohledně svého souhlasu, uveďte prosím své ID souhlasu a datum.